Gần đây, tin tức về “gạo nhựa” Trung Quốc đang xôn xao dư luận. Người ta